Bodemsanering

Traject

  • Vooraf wordt er een bodemonderzoeksrapport conform NEN5740 opgesteld door een BRLSIKB2000 gecertificeerd onderzoeksbureau
  • Indienen BUS melding of saneringsplan bij bevoegd gezag
  • Inplannen bodemsanering na ontvangst positieve reactie BUS melding/ saneringsplan van bevoegd gezag
  • Aanvragen KLIC melding
  • Opstellen V&G plan waarin o.a. de werkmethode, in te zetten materieel en Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn opgenomen
  • Werkzaamheden aanmelden bij bevoegd gezag en certificerende instantie
  • Uitvoeren bodemsanering conform CROW132 en BRSIKB7000
  • Opstellen en indienen evaluatie verslag bij bevoegd gezag
bodem traject
bodem ontgraven

Ontgraven of tijdelijk uitplaatsen:

Het is niet altijd gewenst om verontreinigde grond af te voeren. Bijvoorbeeld wanneer er werkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen in het openbaar terrein plaats vinden. Er zal een sleuf worden gegraven t.p.v. de te verrichten werkzaamheden. De uitkomende verontreinigde grond zal naast de ontstane sleuf op folie worden geplaatst. Nadat de werkzaamheden aan de bekabeling afgerond zijn, wordt de sleuf weer gedicht met de uitgekomen grond. Hierbij zal de oorspronkelijke bodemopbouw gehandhaafd blijven.

Indien de ontgraven grond wordt getransporteerd naar een erkende verwerker valt dit onder een ander protocol, te weten BRL-SIKB 7000 met protocol 7001. Dit certificaat is  in bezit van ons.

Nadat de grond is afgevoerd wordt er schoon zand of schone teelaarde aangebracht, dit is afhankelijk van de wens van de klant.

T- en F klassen

Uit de resultaten van het bodemonderzoeksrapport blijken welke stoffen in de bodem of in het grondwater, de sterke verontreiniging (waarde boven interventiewaarde) veroorzaakt. De aard en concentratie van de stoffen bepalen in welke veiligheidsklasse gewerkt dient te worden.

  • T- klasse toxiciteitsklasse  (1T, 2T of 3T)
  • F- klasse brandbaarheidsklasse (1F of 2F)

De te hanteren veiligheidsaspecten staan vermeld in de CROW132.

Bodem T&F klasse
Bodem betrokken partijen

Betrokken partijen

Milieukundige Begeleider: controleert of de bodemsanering milieu hygiënisch en conform BUS melding/ saneringsplan wordt uitgevoerd.

Hoger Veiligheidskundige (HVK), Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of Arbeidshygiënist. Welke partij noodzakelijk is, is afhankelijk van de vastgestelde veilgheidsklasse. Deze partij zal het V&G plan welke is opgesteld door de saneerder toetsen, beoordelen en uitgeven voor gebruik. Ook zal dit bedrijf een startwerkbespreking op locatie houden met alle betrokken partijen. Kortom deze partij controleert het arbeidshygiënische aspect van de bodemsanering.

Saneerder: De partij welke de bodemsaneringswerkzaamheden uitvoert en is gecertificeerd conform BRL-SIKB 7000.