DTA

DTA

Functie DTA
Doel functie De DTA is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken bij de asbestsanering op de werklocatie
Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
 • controleren of het werkplan voor project reële werkwijze is en de acceptatie daarvan door ondertekening;
 • hij houdt voortdurend toezicht op zijn werkgebied en kan, zo nodig, snel optreden bij incidenten of calamiteiten;
 • hij is feitelijk aanwezig op de projectlocatie tijdens de uitvoering van dasbestverwijdering
 • organiseren en verdelen van de werkzaamheden; gemaakte afspraken ten uitvoer brengen
 • informeren van personeel en eventuele derden t.a.v. de te volgen werkmethode
 • het ingrijpen, corrigeren of bijsturen van werkzaamheden die niet goed lopen of van personeel dat niet op de juiste wijze werkt;
 • toezien op naleving van de wettelijke- en kwaliteitsvoorschriften (o.a. ontsmettingsprocedure, stofbeperking, in te zetten machines, veiligheidsmiddelen, werk- en rusttijden)
 • zorgen voor een veilige situatie op het werk (collega’s, derden en milieu)
 • registreren alle benodigde gegevens van het werk in asbestmap met behulp van checklisten (per project)
 • bij aantreffen van onvoorzien asbest, direct contact opnemen met kantoor
 • bij bepaalde projecten fungeren als projectgebonden VGM-coördinator
(V&G) eisen / competenties
 • een DTA geldig diploma conform SC-510 of bereid deze te halen
 • beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
 • geldig diploma basis veiligheid
 • leidinggevende eigenschappen
 • rijbewijs B/E
 • minimaal 18 jaar
 • collega’s aanspreken bij onveilig gedrag
 • LMRA toepassen