grenswaarde amfibolen asbest

verlaging grenswaarden asbest amfibolen per 1-1-2017

Zojuist hebben wij bericht ontvangen dat met ingang van 1 januari 2017 het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd wordt in verband
met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek .
(Staatsblad 340 d.d. 29-09-2016)

Herziening grenswaarde chrysotiel asbest
Per 1 juli 2014 is het besluit al aangepast in verband met de herziening van de grenswaardes voor chrysotiel asbest.
Vanwege problemen met de haalbaarheid kon op dat moment de grenswaarde voor asbest amfibolen nog niet worden verlaagd.
Dit gebeurt nu, per 1 januari 2017 dus wel.

Grenswaarde asbest amfibolen
De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m³.
Een verdere verlaging (naar 300 vezels/m³) wordt op dit moment nog niet haalbaar geacht.

Gevolgen verlaging grenswaarde
De wijziging houdt in dat bij verwijdering van materialen waarin asbest amfibolen aanwezig zijn, vaker dan voorheen een blootstelling
boven de grenswaarde wordt verwacht, waardoor er extra eisen worden gesteld aan de bescherming en veiligheid.
Werkwijzen zullen soms ingrijpend moeten worden aangepast.

Wijziging risicoklasse-indeling
Per 1 januari 2017 treedt ook de wijziging op met betrekking tot risicoklasse-indeling.
Kennen wij nu risicoklasse 1, 2 of 3, per volgend jaar wordt dit teruggebracht naar
Klasse 1      : omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden wordt verwacht en
Klasse 2(A) : omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht.

Zoals eerder aangegeven is er geen risicoklasse 3 meer. Ook het meten in naastgelegen ruimten na afloop van sanering komt hiermee
dan te vervallen.

Asbest amfibolen, Klasse 2A
Een deel van de werkzaamheden, waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht, gaat in risicoklasse 2A vallen.
Dit betreft werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarde voor asbest Amfibolen wordt verwacht.

Eindmeting, SEM methode
Behoudens enkele uitzonderingen, wordt bij de eindmeting een toetswaarde van 2.000 vezels/m³ gehanteerd voor werkzaamheden welke
onder Klasse 2A vallen. Op dit moment kan dit alleen middels de SEM (scanning electronenmicroscopie) methode gemeten worden.

Uitzonderingen
Er komen enkele uitzonderingen waarop bij Klasse 2A saneringen een toetswaarde geldt van 10.000 vezels /m³.
Het gaat hierbij om situaties waarin uitsluitend sprake is van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen
bewerkingen nodig zijn en die situaties waarin de (te verwachten) concentratie van asbest amfibolen in de lucht, beperkt is.
Later dit jaar komt er een Ministeriële Regeling, waarin deze begrippen nader worden uitgewerkt.

Kostenverhoging
Wat de kostenverhoging wordt voor Klasse 2A saneringen is op dit moment nog niet bekend. Zodra de Ministeriële Regeling is verschenen,
kunnen wij hier verder uitspraken over doen.
Link naar Staatscourant
Wanneer u wenst, kunt u het gehele artikel uit de Staatscourant teruglezen.