Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Arie Hollenberg Sloop- en Milieuwerken B.V, gevestigd te Zuidoostbeemster (2009).

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Definities
1. Onder Hollenberg wordt verstaan: Hollenberg, haar vennoten en bestuurders. Hollenberg is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Onder wederpartij wordt verstaan: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of anderszins optreedt bij een overeenkomst met Hollenberg.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hollenberg opgestelde aanbiedingen, offertes/prijsopgaven en overeenkomsten alsmede op alle door Hollenberg gedane werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
2. Afwijking van artikelen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen in deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
3. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
4. Toepassing van door wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Hollenberg om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van drie maanden na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3. Tenzij schriftelijk anders in de aanbieding is neergelegd, wordt ervan uit gegaan dat voorbereidende werkzaamheden, waaronder het benodigde (voor)grondwerk en bestratingwerk voor het verrichten van sloopwerk en bemaling, niet tot het uitvoeren van de (sloop)werkzaamheden behoren.
4. Alle aanbiedingen gaan ervan uit dat de werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van Hollenberg, zijnde van 07:00 uur tot 16:00 uur, onder normale omstandigheden en zonder verplichting dat een project (of een deel daarvan) dan wel een object (of een deel daarvan) in fasen moet worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod Hollenberg heeft bereikt, tenzij Hollenberg het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroept.
2. Het enkel uitbrengen door Hollenberg van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Hollenberg niet tot het aangaan van een overeenkomst.
3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Hollenberg aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door wederpartij worden gehanteerd.
4. De door Hollenberg aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een inspanningsverplichting. Hollenberg garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden, de door haar geleverde zaken en of overige handelingen geschikt zijn voor het door wederpartij beoogde doel.
5. Indien niet nader is bepaald waar materiaal en materieel, die krachtens uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst eigendom van de wederpartij blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit de plaats van het werk waar dit materiaal en materieel vrijkomen.
6. (Rechts)handelingen van wederpartij met ondergeschikten binden Hollenberg niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door Hollenberg uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd.
7. Hollenberg is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 Prijzen/tarieven
1. Voor alle werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen.
2. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen.
3. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.
4. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.
5. Hollenberg is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
c. invoering van nieuwe dan wel wijziging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
d. omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
6. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Hollenberg een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig aan te maken kosten en deze risico’s.
7. De door Hollenberg opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
8. Wederpartij wordt geacht bij de totstandkoming van de overeenkomst de verschuldigdheid van de verhogingen, zoals mede opgesomd in dit artikel op voorhand te hebben erkend.
9. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Hollenberg niet voor de toekomst, tenzij deze in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 6 Afwijkingen
1. Hollenberg mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is.
2. Onder afwijkingen van geringe betekenis wordt verstaan: afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 7 Zekerheid
1. Hollenberg is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of bij voortzetting van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen.
2. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van Hollenberg voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Hollenberg is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren.
3. Wederpartij verleent Hollenberg reeds nu voor alsdan pandrecht op al hetgeen in het kader van de overeenkomst door wederpartij in de macht van Hollenberg worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Hollenberg verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.
4. Hollenberg heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door wederpartij in de macht van Hollenberg worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Hollenberg verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht komen voor rekening van wederpartij.
5. Indien wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft Hollenberg het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Betaling
1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting, verrekening of schadevergoeding van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op een door Hollenberg aangewezen bank- of girorekening. De vordering betreffende de prestatie van Hollenberg is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder facturatie.
2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan de wettelijk aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst.
3. Wederpartij is slechts gerechtigd tot betaling op een G-rekening van Hollenberg, voor zover Hollenberg dit uitdrukkelijk toestaat.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in het eerste lid is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 118,- ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.
5. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente.
6. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 9 Reclames
1. Wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Hollenberg onderzoeken of Hollenberg de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Hollenberg er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving in ieder geval te doen binnen acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval.
2. Tenzij het verzuim niet herstelbaar is, is Hollenberg steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen; de nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk.
3. De prestatie van Hollenberg geldt in elk geval als deugdelijk, indien wederpartij het (op)geleverde of een gedeelte van het (op)geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft (op)geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen (op)leveren, tenzij wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te in te stellen.
5. De factuur van Hollenberg geldt als correct, indien wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk protesteert bij Hollenberg.
6. Indien de in het eerste en vijfde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij, als onaanvaardbaar kort moeten worden beschouwd, zullen deze termijnen worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek, dan wel het in kennis stellen van Hollenberg voor wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
7. Iedere vordering jegens Hollenberg op basis van reclames vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 10 Overmacht
1. Met overmacht wordt bedoeld: elke van de wil van Hollenberg onafhankelijke en ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst onbekende omstandigheid die niet aan Hollenberg kan worden toegerekend, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is of in redelijkheid niet meer gevergd kan worden.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door Hollenberg of door een onderaanneming waarvan Hollenberg grond- of hulpstoffen betrekt of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Hollenberg of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Hollenberg of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Hollenberg die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van Hollenberg die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

Artikel 11 Ontbinding
1. Hollenberg is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de wederpartij:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Hollenberg voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
2. Schorsing en beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Hollenberg gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
3. Alle vorderingen die Hollenberg in deze gevallen op wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Hollenberg is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Van niet-toerekenbaarheid is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2. Hollenberg is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van wederpartij of derden waarvoor wederpartij verantwoordelijk is.
3. Hollenberg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Hollenberg van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van ondergeschikten van Hollenberg.
4. Hollenberg is niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken die ontstaat ten gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften.
5. Hollenberg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbest tijdens (sloop)werkzaamheden.
6. De verplichting tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op eventuele gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
7. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot het ten hoogste crediteren van het factuurbedrag (exclusief BTW) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
8. Hollenberg is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt gedekt.
9. Hollenberg geeft geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen en/of gedane onderzoeken.
10. Indien de geleverde zaken en diensten aan Hollenberg zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal Hollenberg deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan wederpartij.
11. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Hollenberg kunnen dezelfde verweermiddelen jegens wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door wederpartij worden aangesproken.
12. Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan met Hollenberg, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 13 Vrijwaring
1. Wederpartij is gehouden Hollenberg te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Hollenberg door derden wordt aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door Hollenberg, waaronder mede verstaan eventuele boetes vanwege het ontbreken van (de juiste) vergunningen.
2. In geval dat Hollenberg zaken onder haar heeft in verband met de uitvoering van een overeenkomst, is wederpartij verplicht Hollenberg volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.
3. Wederpartij is tevens verplicht Hollenberg te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.
4. De verplichting tot vrijwaring door wederpartij geldt tevens voor de leidinggevenden, werknemers en andere betrokkenen bij Hollenberg.

Hoofdstuk II Levering en eigendomsvoorbehoud

Artikel 14 Levering en risico
1. De levering van zaken door Hollenberg geschiedt ter plaatse waar Hollenberg zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van Hollenberg aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
2. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering.
3. Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats komen de geleverde zaken voor rekening en risico van wederpartij.
4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, gebeurt dit voor rekening en risico van wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen.
5. Aanneming van zaken van Hollenberg door vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 6. Wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien zij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Hollenberg blijft eigenaar van alle geleverde zaken zolang wederpartij niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, met inbegrip van hetgeen wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht worden.
2. Indien wederpartij in verzuim is, is Hollenberg bevoegd de zaken direct op te eisen van een ieder die de zaken onder zich houdt.

Hoofdstuk III Werkzaamheden

Artikel 16 Werkzaamheden algemeen
1. Aanvangstijd van de werkzaamheden en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld.
2. De aanvangstijd van de werkzaamheden gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, waaronder mede begrepen een asbestinventarisatie conform de geldende wet- en regelgeving, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. in het bezit zijn van Hollenberg en alle informatie met betrekking tot de KLIC-melding op de werkplek aanwezig is.

Artikel 17 Verandering aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Hollenberg wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.
2. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Hollenberg niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
3. Hollenberg heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar oordeel van Hollenberg voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
4. Indien de wijziging, bedoeld in lid 3 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2.
5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2 intreden heeft Hollenberg aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
6. Hollenberg zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn, doch uiterlijk binnen twee dagen, overleg plegen met Hollenberg in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt, wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
7. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door Hollenberg naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld. 8. Overschrijding van de opleveringstermijn door meerwerk, kan Hollenberg nimmer worden tegengeworpen.

Artikel 18 Verplichtingen wederpartij
1. Wederpartij verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en V&G-plan ontwerpfase en het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie conform de SC 540 alsmede een bodem- en/of bouwstoffenonderzoek. Daarnaast dient wederpartij alle documenten en rapportages ter hand te stellen aan Hollenberg. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, documenten en rapportages.
2. Wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar en Hollenberg schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden en risico’s, waaronder de aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen, huisaansluitingen, relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem uit het werk komende oude bouwstoffen en overige aanwezige belemmeringen en deze te voorzien van een duidelijk markering. Daarnaast dient wederpartij alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Hollenberg. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
3. In geval van graaf-, bagger,- of bodemwerkzaamheden dient wederpartij ruim voor de aanvang, maar tenminste drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding bij het Kadaster te doen. Wederpartij is verplicht alle instructies die hieruit voortvloeien op te volgen en ziet er op toe dat alle leidingbeheerders reageren. Daarnaast dienen de gegevens betreffende de KLIC- melding op de werkplek aanwezig te zijn. Voorts dienen er voor zover nodig proefgravingen te worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon, waarvan de kosten voor rekening van wederpartij komen.
4. Indien wederpartij niet heeft voldaan of kan voldoen aan de in de leden 1-3 van dit artikel genoemde verplichtingen dient wederpartij Hollenberg onmiddellijk, doch ten minste drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Hollenberg zal in dat geval zelf op kosten van wederpartij het benodigde onderzoek plegen. Indien de werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen, dan wel pas later aan kunnen vangen, komt dit voor rekening en risico van wederpartij.
5. Wederpartij draagt zorg voor de afsluiting, respectievelijk de verbreking buiten de terreingrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele ander door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
6. Bij de plaatsing van damwanden ligt het risico bij wederpartij voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructie en werkwijzen daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend.
7. Bij het trekken van damwanden zal in de overeenkomst tussen wederpartij en Hollenberg worden opgenomen een precisering van de omstandigheden, waaronder het te trekken materiaal dat als niet trekbaar moet worden beschouwd. In dat geval zal Hollenberg niet op de aanneemsom dan wel de totaalprijs worden gekort en kan zij niet worden aangesproken voor het vergoeden van de waarde van het materiaal.
8. Wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.
9. Wederpartij zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast en/of schade voor de omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
10. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmaterieel en werknemers van Hollenberg.
11. Wederpartij is eveneens verplicht om, tenzij anders overeengekomen, zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen, bij transporten waarbij bevuiling optreedt door de banden en lading van de bij het transport betrokken voertuigen tengevolge waarvan de weg slipgevaarlijk wordt.
12. Het pand/object c.q. het terrein dient veegschoon en ontdaan van roerende zaken – waaronder mede begrepen losse inventaris en vloerbedekking – te worden opgeleverd.
13. Wederpartij dient over de benodigde vergunningen te beschikken. Het ontbreken hiervan komt voor risico en rekening van wederpartij.
14. Indien wederpartij niet heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde verplichtingen, dan wel gebrekkige en/of onjuiste informatie heeft verschaft, is Hollenberg bevoegd de aanvang of voortzetting van de werkzaamheden op te schorten. De kosten en eventuele schade die daaruit voortvloeien komen voor rekening van wederpartij. Daarnaast is wederpartij van rechtswege in verzuim.
15. Hollenberg is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door gebrekkige dan wel onjuiste informatieverschaffing door wederpartij met betrekking tot de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 19 CAR-verzekering
1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit wederpartij een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan voor zover redelijkerwijs verzekerbaar.
2. De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd en, in geval van overeengekomen onderhoudstermijn, in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn.
3. De dekking omvat in ieder geval de volgende rubrieken:
a. de werken: inclusief schade respectievelijk letsel aan derden;
b. aansprakelijkheid: personen- en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; c. bestaande eigendommen opdrachtgever;
d. persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden;
e. hulpmateriaal.
4. De polis vermeldt de wederpartij als verzekeringsnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:
a. verzekeringsnemer;
b. de opdrachtgever/ de bouwdirectie;
c. de hoofdaannemers(s)
d. de (onder)aannemer(s)
e. de architecten, de constructeur(s) alsmede de adviseur(s).
5. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis dienen de goedkeuring van Hollenberg te hebben. De verzekering moet primair zijn en het eventuele eigen risico van de CAR-verzekering zal nimmer voor risico of rekening komen van Hollenberg.

Artikel 20 Asbesttechniek
1. Ten aanzien van het inspecteren van gebouwen en andere objecten op de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen, het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende stoffen uit (unieke) bouwwerken, panden en/of objecten, gelden de volgende bepalingen naast hetgeen is bepaald elders in deze algemene Voorwaarden.
2. Wederpartij dient te allen tijde een inventarisatierapportage te overhandigen aan Hollenberg conform de SC 540. Calamiteiten ontstaan door asbestemissie tijdens sloopwerkzaamheden kunnen niet verhaald worden op Hollenberg indien zij hiervan niet op de hoogte is gesteld.
3. Inspectie en inventarisatie van asbest en/of asbesthoudende stoffen vindt plaats volgens de SC 540. Voorafgaand aan een inspectie dient wederpartij nauwkeurig schriftelijk op te geven voor welk pand/object, dan wel welke panden/objecten de opdracht wordt verleend. Elke inspectie is uitsluitend gebaseerd op visuele waarnemingen van de inspecteur en op onderzoek van genomen monsters. Het te inspecteren object wordt geïnspecteerd in de staat, waarin het zich bevindt. Inspecteurs zullen bij inspectie geen schade toebrengen aan het pand/object, noch delen van het pand/object op één of andere manier verplaatsen, tenzij dit voor de inspectie noodzakelijk is.
4. Hollenberg is verplicht om ten minste 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de asbestwerkzaamheden te melden bij de daartoe bestemde en bevoegde instanties.
5. Hollenberg is niet aansprakelijk voor schade aan (andere) roerende, dan wel onroerende zaken tijdens het verrichten van asbestwerkzaamheden, waaronder mede verstaan het plaatsen van folie.
6. Het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende stoffen uit (unieke) bouwwerken, panden en/of objecten vindt plaats volgens de SC-530. Hollenberg is niet aansprakelijk voor schade aan onder andere daken, schilderwerken, dan wel voor lekkage die ontstaat door saneren van asbest en/of asbesthoudende stoffen conform de wettelijke voorschriften.

Artikel 21 Sloop- en breekwerk
1. Wederpartij dient zorg te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmaterieel.
2. Indien in het door wederpartij opgestelde bestek of omschrijving in de aanbieding waarnaar in de opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij horende hoeveelheden, soorten, typen, grootte, wijzen van uitvoering en plaats niet zijn opgenomen, behoren zij nimmer of kunnen nimmer worden geacht te behoren tot de opdracht/aanneming, waaronder: grondwerk, bestrating en andere voorbereidende werkzaamheden; het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken, inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen; bemaling; aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende maatregelen; verwijderen van beplantingen, bossages, bomen en eventuele ander begroeiing; (verkeers)afzettingen en verzorging daarvan; zand en/of grondaanvullingen.
3. Wanneer Hollenberg tijdens de sloop- en/of breekwerkzaamheden vermoedt dat het (vrijgekomen) puin milieugevaarlijke stoffen bevat, zal Hollenberg monsters nemen. De kosten en mogelijke gevolgen komen voor risico en rekening van wederpartij.
4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Hollenberg bij sloopwerkzaamheden het terrein ‘puinriek’ schoon opleveren, wat inhoudt dat er geen puinriek meer zal achterblijven van groter dan zes centimeter.
5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Hollenberg te allen tijde gerechtigd tot machinaal uitvoeren van de sloop- en breekwerkzaamheden.
6. Wederpartij verstrekt Hollenberg nadrukkelijk toestemming om voor de uitvoering van de breekwerkzaamheden de betreffende locatie, dan wel een gedeelte daarvan, te gebruiken als tijdelijke breeklocatie.
7. Hollenberg is verplicht om ten minste vijftien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden de breekwerkzaamheden te melden bij de daartoe bestemde en bevoegde instanties.
8. Hollenberg is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van asbestwerkzaamheden, het slopen van daken en/of gevels conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften, hieronder is ook bedoeld schade aan schilderwerk en andere zaken, waterschade etc.
9. Hollenberg is eveneens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbestemissie tijdens sloop- en breekwerkzaamheden.

Artikel 22 Bodem- en tanksanering
1. Hollenberg is niet aansprakelijk voor gevolgen die direct of indirect te wijten zijn aan de plaatselijke bodemgesteldheid of het grondwaterniveau, waaronder mede begrepen inklinking van de bodem.
2. Hollenberg is niet aansprakelijk voor afsterven van beplanting op of rond de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd

Artikel 23 Afvoer grond en afval
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gaan alle aanbiedingen ervan uit dat het sloopmateriaal of sloopafval niet verontreinigd of radioactief besmet is en als niet-verontreinigd afval kan worden afgevoerd. In geval van door Hollenberg geconstateerde verontreiniging inclusief verontreinigde grond, meldt zij dit aan de wederpartij en komen de extra kosten voor rekening van wederpartij.
2. Indien het verrichten van grondwerk in de overeenkomst is inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten van grond die verontreinigd blijkt te zijn voor rekening van de wederpartij, die daarvoor tevens te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijft. 3. Wederpartij is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering van het werk die voortvloeien uit het verontreinigd zijn van het uit het werk voortkomend sloopmateriaal, sloopafval dan wel enig ander restmateriaal. In geval van door Hollenberg geconstateerde verontreiniging inclusief verontreinigde grond, meldt zij dit aan wederpartij.

Hoofdstuk IV Verhuur en uitlening

Artikel 24 Verhuur en uitlening algemeen
1. De huurtermijn/uitleentermijn vangt aan en eindigt op een tussen Hollenberg en wederpartij overeengekomen tijdstip.
2. De (huur)prijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn/uitleentermijn en wordt berekend per overeengekomen uur, dag of week en is exclusief brandstof, aanvoerkosten en stortkosten.
3. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om de gehuurde zaak te monteren en/of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale periode.
4. Het verzoek tot opzegging, wijziging of verlenging van de huurtermijn/uitleentermijn dient uiterlijk vóór 15:00 uur van de voorlaatste dag van de overeengekomen huurperiode/uitleenperiode door wederpartij te worden gericht aan Hollenberg.
5. Bij niet overeengekomen overschrijding van de huurtermijn is wederpartij verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Hollenberg te vergoeden.
6. Het is wederpartij niet toegestaan om van Hollenberg gehuurde zaken door te verhuren aan derden dan wel ingeleende werknemers van Hollenberg uit te lenen aan derden, tenzij Hollenberg schriftelijke toestemming daartoe heeft verleent.
7. Hollenberg is enkel gehouden redelijke instructies van wederpartij uit te voeren, voor zover de verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van de verhuurde zaak en het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.
8. Indien bij de verhuur van enige zaak risico’s aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen zich hiertegen te verzekeren.

Artikel 25 Verhuur machines en werktuigen
1. Verhuur van machines en werktuigen door Hollenberg geschiedt met een deskundige werknemer van Hollenberg.
2. Indien de verhuur van machines en werktuigen door Hollenberg geschiedt zonder deskundige werknemer, is Hollenberg nimmer aansprakelijk voor de ontstane schade.
3. Indien bij of na retournering blijkt dat het gehuurde niet in goede staat is geretourneerd, is wederpartij gehouden de kosten van de nodige herstelwerkzaamheden en overige schade die Hollenberg hierdoor lijdt te vergoeden.
4. Hollenberg is gerechtigd de verhuurde machines en werktuigen te allen tijde te vervangen door een gelijkwaardig object.

Artikel 26 Werkbonnen
Hollenberg of diens gemachtigde kan het soort en het aantal gemaakte verhuururen registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt wederpartij of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt wederpartij geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.

Artikel 27 Uitlenen van werknemers
1. Indien Hollenberg een werknemer uitleent, wordt daarvoor een vast uurtarief in rekening gebracht. 2. Hollenberg is jegens wederpartij niet aansprakelijk voor schade aan (zaken van) wederpartij of derden die is veroorzaakt door een uitgeleende werknemer.

Hoofdstuk V Huur en inlening

Artikel 28 Huur en inlening algemeen
1. Wederpartij heeft de verplichting zorg te dragen voor de tijdige aanwezigheid op de overeengekomen locatie van de gehuurde objecten en/of ingeleende personen.
2. Ondergeschikten van Hollenberg zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Wederpartij dient wekelijks aan Hollenberg ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van de werknemers die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet en een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week. Bij onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de door Hollenberg geaccordeerde overzichten als juist.
4. Het is wederpartij niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van Hollenberg voor uitbreiding of wijziging van diens werk.
5. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de arbo- verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Hollenberg dient wederpartij dit aan te kunnen tonen.
6. Hollenberg is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door Hollenberg te bepalen percentage van de verschuldigde vergoeding te betalen op een G-rekening van wederpartij.
7. Het is wederpartij niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder schriftelijke toestemming van Hollenberg.

Artikel 29 Verzekering
1. Wederpartij is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het (door wederpartij gebruikte) werkmaterieel te verzekeren voor aansprakelijkheid, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Tevens dient wederpartij zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de wederpartij zich hiervoor alsnog te verzekeren.
2. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de voor Hollenberg verrichte werkzaamheden binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van wederpartij van al de in lid 1 bedoelde verzekeringen vallen.
3. De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient € 2.250.000,00 per gebeurtenis te bedragen.
4. Wederpartij dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.
5. De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel moet Hollenberg in haar hoedanigheid van huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Voor zover nodig verleent wederpartij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Hollenberg om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of wederpartij een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen en Hollenberg door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is wederpartij verplicht in aanvulling op artikel 13 van deze Algemene voorwaarden, Hollenberg ter zake volledig te vrijwaren en Hollenberg alles te vergoeden wat Hollenberg aan deze derde dient te voldoen.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 30 Intellectuele eigendom
1. Hollenberg behoudt zich te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten voor.
2. Het is Hollenberg toegestaan om in het kader van in opdracht verrichte werkzaamheden en/of vervaardigde werken zonder vergoeding te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming nodig van wederpartij.

Artikel 31 Toepasselijk recht
1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 32 Geschillen
Hollenberg is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Haarlem, één en ander naar vrije keuze van Hollenberg.